ПРОЕКТ „ПАЗАР НА ТРУДА” НА АМЕРИКАНСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗВИТИЕ (ААМР)

Проект „Пазар на труда” (ППТ) използва ресурсите и опита на финансирания от ААМР проект „Пенсионна реформа”, който прекрати дейността си през февруари 2005 г. Проектът се стреми към повишаване гъвкавостта на пазара на труда и постигане на значителен ръст на заетостта, която да гарантира устойчивостта на новия пенсионен модел в България. 

Проектът работи по прилагането на три основни програми, които да подобрят ефективността на пазара на труда. Този подход следва нарастващия натиск на конкуренцията в световен мащаб, породен от необходимостта от работна ръка с определени умения. Програмите на ППТ целят: ·

 • подпомагане способността на университетите да осигуряват търсените от работодателите квалификации;
 • въвеждане на съвременни програми за обучение и сертификация в ключови сектори на икономиката;
 • създаване на капацитет в българските държавни институции за по-добро обслужване на работодателите и безработните лица.

Нашата мисия

Понастоящем проект „Пазар на труда” предприема различни инициативи, следвайки успешната 7-годишна програма за техническо и експертно съдействие за провеждане на пенсионната реформа и развитието на пазара на труда в България.  Тяхната цел е да се сведат до минимум различията между нуждите от специфични умения и очакванията на работодателите от една страна, и продукта на висшето и професионално образование, от друга.  Ние работим за:
 • увеличаване на възможностите за заетост на студентите;
 • осигуряване на по-голям брой кадри с определени квалификации в основни икономически сектори;
 • подобряване на капацитета на държавните институции за гарантиране на устойчива заетост в  България. 
Нашите инициативи се основават на факта, че повишената гъвкавост на пазара на труда е важна предпоставка за устойчиво икономическо развитие. Ресурсите на проекта ще се разпределят така, че да се окаже съдействие при подготовката на България за предизвикателствата на пазара на труда, които ще постави членството й в ЕС от 2007 г.

Програми и цели

Програмите на Проект „Пазар на труда” - Национална програма за студентски стажове, Програма за обучение и сертификация и Програма „Моделни бюра по труда” - имат ясно изразен регионален фокус. Те са насочени основно към университетите и работодателите на местно ниво, с цел укрепване на връзките между тях и подобряване на предлаганите възможности, и качеството на професионалното образование в някои сектори на икономиката. Регионалният подход цели и повишаване капацитета на местните институции за предоставяне на качествени услуги, подпомагащи повишаването на заетостта. 

Национална програма за студентски стажове

е нова инициатива на проект „Пазар на труда”. Програмата е разработена в отговор на непосредствената и широко осъзната необходимост от укрепване на връзките между академичните институции и работодателите. Целта е да се даде възможност на:

 • работодателите да намерят и обучат бъдещи служители;
 • университетите да синхронизират академичните програми с нарастващите нужди на икономиката;
 • студентите да придобият ценен практически опит преди своето дипломиране.
Основни инициативи на Националната програма за студентски стажове:
 • Създаване на www.staj.bg - интернет платформа, която дава възможност за пряка връзка на работодателите със студентите, търсещи стаж, и осигурява ресурсна база с информация, свързана със стажовете.
 • Изграждане на модерни кариерни центрове в пилотни университети и осигуряване на практическо обучение на техния персонал, обучение и сертификация на консултанти по кариерно развитие, както и изграждане на местни сдружения за осигуряване на трайна подкрепа за развитието на кариерните центрове.
 • Разработване на методологии за стажантски програми, които да предоставят на работодателите и академичните институции информация за най-добри практики при съвместната им работа за изграждане на практически умения на студентите и подобряване на образователните програми.
 • Организиране на дни на кариерите и стажовете в големите градове с цел да се предостави възможност на работодателите и студентите да обсъдят различни възможности за кариерно развитие посредством директен контакт.
 • Стимулиране на бизнеса да организира стажантски програми посредством привличане на работодатели, които вече разполагат с утвърдени стажантски програми и са в състояние да подчертаят преимуществата им пред други представители на бизнеса.
 • Насърчаване на университетите да включат стажовете в своите образователни програми и да предоставят за академични кредити тях

Програмата за обучение и сертификация

е разработена в отговор на нарастващата загриженост на икономическите експерти и политически отговорните лица в страната от факта, че слабостите в действащата система за професионална квалификация оказват негативно влияние върху конкурентноспособността на България в традиционни за нея икономически сектори. Програмата ще се стреми да подпомогне  коригирането на тези слабости посредством:

 • идентифициране на потребностите на работодателите от конкретни умения в сферата на туризма, текстила и производството на облекла; 
 • работа за намаляване на установените различия между нуждите на работодателите и предлагането на кадри с определена квалификация на пазара на труда чрез разработване и прилагане на инициативи за качествено професионално обучение, което да приключва със сертификация.
Основни инициативи в рамките на програмата за обучение и сертификация:
 • Анкетиране на най-малко 200 работодатели от туристическия и текстилния сектор, за да се определят специфичните нужди от квалифицирана работна ръка. 
 • Разработване и прилагане на програми за професионално обучение, основаващи се на най-успешните международни практики, които да отговорят на нуждите на туризма и текстила на местно ниво.
 • Обучение на бизнес-консултанти по региони в прилагането на съвременни техники за провеждане на интервюта и за събиране и цялостен анализ на качествена информация.
Програмата „Моделни бюра по труда”

е създадена във връзка с назрялата необходимост от обръщане на негативните тенденции на разрастваща се безработица на местно ниво чрез подобряване на капацитета на местните структури, което да им позволи да предлагат качествени услуги, свързани с трудовото посредничество. Проект „Пазар на труда” ще работи за:

 • усъвършенстване на капацитета на Агенцията по заетостта за предоставяне на по-качествено обслужване на работодателите и безработните лица;
 • подобряване на възможностите на АЗ за ефективна комуникация с обществеността и останалите държавни институции.
Инициативи в рамките на програмата „Моделни бюра по труда”:
 • Подготовка на материали за обслужване клиенти на Агенцията по заетостта с цел ефективно въвеждане на подобрен модел на работа.
 • Обучение на група от обучаващи от АЗ в концепции и техники за обслужване на клиенти, които на свой ред бързо и ефективно да обучат и други служители на агенцията.
 • Осигуряване експертно съдействие при разработването на уебсайт на Агенцията по заетостта като инструмент за ефективно информиране на обществеността и разпространяване на информация за политики и инициативи на пазара на труда.
 • Подпомагане инициативите за подобряване на обмена на данни между Националния осигурителен институт и Агенцията по заетостта.
Партньори

Основен партньор на ППТ е Министерство на труда и социалната политика, но много наши инициативи се прилагат в партньорство посредством двустранни и други споразумения с редица български и чуждестранни частни организации, неправителствени организации и държавни институции.

Благодарим на всички тях за участието в нашите инициативи и високо ценим техния принос.   

Проект „Пазар на труда” на ААМР се реализира от CARANA Corporation