Институции и организации
   
Mинистерство на труда и социалната политика
Агенция по заетостта
Комисия за финансов надзор (КФН)
Национален осигурителен институт
Американска агенция за международно развитие (ААМР)
Българска народна банка
Асоциация на търговските банки
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие
Carana Corporation